บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( SNRU MAIL )

ระบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา

คำแนะนำในการใช้งานอีเมล์
   นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://mail.snru.ac.th โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสุกลสองตัวแรก+ปีการศึกษาที่เข้า@snru.ac.th ตัวอย่าง jayuth.po60@snru.ac.th

Password : snru + รหัสบัตรประจำตัวประชาชน


รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
สามารถตรวจสอบ Account email ที่นี่
แจ้งปัญหาการใช้งานสำหรับนักศึกษา ที่นี่
คำแนะนำ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://google.snru.ac.th หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล์ติดต่อได้ที่ 1. คุณจยุตย์ พูลเพิ่ม ห้องเครือข่ายชั้น 4 อาคาร 11 2. คุณเอกราช วงค์กระโซ่ ห้องซ่อมบำรุง ชั้น 1 อาคาร 11 3. คุณวิศิษฐ์ ปวงศรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 042-970039 หรือแจ้งปัญหาออนไลน์ Email:promaster@snru.ac.th
ติดต่อ Fanpage ที่นี่

ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร

คำแนะนำในการใช้งานอีเมล์ระบบใหม่
   บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://mail.snru.ac.th โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : อีเมล์ระบบเดิม@snru.ac.th

Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน


บุคลลากรทุกท่านสามารถเข้าไปดูชื่อบัญชีอีเมล์ได้ที่ http://neport.snru.ac.th
สามารถดาวโหลดคู่มือ ที่นี่
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาสำหรับบุคลากร ที่นี่
รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
คำแนะนำในการเริ่มต้นการใช้งานอีเมล์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://google.snru.ac.th หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล์ติดต่อได้ที่ คุณจยุตย์ พูลเพิ่ม หมายเลขภายใน ( IP-PHONE ) 226 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 042-970039 หรือ 083-3534753